Vybráno z:

Komíny a kouřovody
Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
ČSN 73 4201

Tato norma platí pro navrhování a provádění spalinových cest a připojování spotřebičů paliv. Platí pro komíny, které jsou vedené uvnitř budovy nebo po její vnější stěně. Platí pro samostatné i společné komíny, pro systémové, individuální a dodatečně vložkované komíny, které jsou určené pro odvod spalin spotřebičů na pevná, kapalná a plynná paliva. Norma platí i pro odvod spalin stěnou fasády do volného ovzduší.

Tato norma stanoví požadavky pro navrhování a provádění nových i modernizaci stávajících komínů a kouřovodů. Platí pro komíny a kouřovody pracující v tlakových třídách N (s přirozeným tahem), P (přetlakové) a H (vysokopřetlakové), při suchém i mokrém provozu.

Modernizací stávajících komínů je považováno např. vložkování průduchů jednovrstvých zděných komínů komínovými vložkami.

Termíny a definice

Spalinová cesta dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší

Je to také souhrnné označení pro vedení spalin od spalinového hrdla spotřebiče do volného ovzduší; spalinová cesta je zpravidla tvořena průduchem kouřovodu, sopouchem a komínovým průduchem, popř. průduchem komínového nástavce, které odvádí spaliny nad střechu budovy. V technicky odůvodněných případech je spalinová cesta tvořena vývodem spalin.

Komín jednovrstvá nebo více vrstvá konstrukce s jedním nebo více průduchy.

Stěna komínového průduchu může být vytvořena trubkou (keramickou, kovovou, z plastu), plnou tvárnicí nebo tvárnicí s vertikálními dutinami, plným zdivem, apod.

Komínový průduch dutina v komínové vložce (nebo dutina ohraničená stěnou komínového průduchu) určená k odvodu spalin do volného ovzduší.

Zadní větrání; odvětrávání – ventilace vedená mezi komínovou vložkou a komínovým pláštěm určená k zadnímu odvětrávání.

Soustředěná vzducho/spalinová sestava; koncentrická sestava – sestava přívodu spalovacího vzduchu z venkovního prostředí do spotřebiče a odvodu spalin ze spotřebiče do venkovního ovzduší v soustředěném provedení.

Oddělená vzducho/spalinová sestava – sestava odděleného přívodu spalovacího vzduchu z venkovního prostředí do spotřebiče a odvodu spalin ze spotřebiče  do venkovního ovzduší, v uspořádání vedle sebe, nikoliv v soustředěném provedení.

Komínový plášť vnější část konstrukce komína, která přichází do styku s přilehlým nebo vnějším okolím nebo se nachází pod vnějším obkladem či opláštěním.

Účinná výška komínového průduchu rozdíl výšek mezi osou sopouchu a půdicí komínového průduchu.

Neúčinná výška komínového průduchu rozdíl výšek mezi osou sopouchu a půdicí komínového průduchu.

Ústí komína místo, ve kterém spaliny opouštějí komínový průduch, popř. průduch komínového nástavce a vstupují do volného ovzduší.

Půdice nejnižší místo komínového průduchu, společného sběrače, otvorů (vybíracího, vymetacího, čistícího, kontrolního a sopouchu) a komínového pláště.

Vybírací otvor konstrukční díl komína, který slouží k vybírání pevných částí spalin z půdice komínového průduchu spotřebičů na pevná a kapalná paliva.

Kouřovod konstrukční díl díl nebo díly určené pro spojení mezi spalinovým hrdlem spotřebiče paliv a sopouchem.

Přirozený komínový tah podtlak v sopouchu komínového průduchu vytvořený z účinné výšky komínového průduchu a rozdílu hustoty vzduchu a spalin.

Umělý komínový tah podtlak v sopouchu uměle vytvořený zařízením na nucený odtah spalin, např. ventilátorem v ústí komínového průduchu.

Přetlak v sopouchu přetlak v sopouchu uměle vytvořený zařízením ve spotřebiči nebo v kouřovodu např. ventilátorem v hořáku, ve spalinovém hrdle nebo v kouřovodu.

Požadavky na spalinovou cestu

Spalinová cesta musí být navržená a provedena tak, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv a místně obvyklých povětrnostních podmínek, byl zajištěn bezpečný odvod spalin komínem nebo svislým kouřovodem s funkcí komína nad střechu budovy, popřípadě vývodem spalin stěnou fasády a jejich rozptyl do volného ovzduší tak, aby nenastalo jejich hromadění a nebyly překročeny přípustné koncentrace škodlivin vztažené k předmětnému zdroji znečištění i okolní zástavbě. Nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob nebo zvířat a musí být zajištěna požární bezpečnost všech prostorů, kterými spalinová cesta prochází.

Materiály komínů

Jednovrstvé zděné komíny se navrhují z materiálů:

a) nehořlavých (třída reakce na oheň A1 nebo A2)

b) s nasákavostí nejvýše 20 % měrné hmostnosti

c) odolných proti mrazu – část konstrukce přímo vystavená atmosférickým vlivům a v půdním prostoru.

d) odolným proti účinkům spalin.

Vyústění komínů a vzdálenost od sousedních objektů

Komíny se vyúsťují tak vysoko, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byl zajištěn bezpečný odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší. Při provozu komínů má být vyloučen rušivý vliv okolních objektů na funkci komína. Nejmenší dovolené výšky komínů nad střechou budovy, od střešních oken a nástaveb nad plochou střechou.

Bez názvu

Za šikmou střechu je považována střecha, která má sklon od vodorovné roviny větší než 20º. U šikmé střechy musí mít komín s přirozeným tahem ústí nejméně 650 mm nad hřebenem, popř. větrným úhlem podle zásad uvedených na obrázku.

U přetlakových a vysokopřetlakových komínů s přetlakovým odvodem spalin, může být výška vyústění nad rovinou střechy snížena až na 500 mm, pokud je přetlak v ústí komína větší než 25 Pa. Stejná výšková podmínka platí i pro podtlakový komín, kde je podtlak v komíně vytvořen ventilátorem namontovaným na ústí komína. V oblastech s výskytem sněhu v zimním období musí být výška vyústění upravena podle místních podmínek.

Za plochou střechu je považována střecha, jejíž sklon od vodorovné roviny je menší než 20º. Nad plochou střechou budovy nebo nad atikou ploché střechy musí být ústí komína ve výšce nejméně 1000 mm. U přetlakových a vysokopřetlakových komínů může být tato výška snížena na 500 mm, při dodržení podmínek.

Komínová lávka

Komínová lávka se zřizuje podle způsobu vymetání komína ve výši:

a) 650 mm až 750 mm pod ústím komínového průduchu při vymetáním ústím.

b) 800 mm až 1200 mm pod vymetacím otvorem při vymetání průduchu vymetacím otvorem.

Komínová lávka musí mít šířku pochůzné plochy nejméně 250 mm ( v souladu s 5.2 ČSN EN 516:2006) s přístupy. Komínová lávka musí mít ma straně odvrácené plochy střechy ocelové zábradlí vysoké 1000 mm. Ve výšce 500 mm od úrovně pochůzné plochy musí mít zábradlí vodorovnou tyčovou výplň. Průchozí šířka mezi zábradlím a komínem nebo jinou konstrukcí má být 600 mm, ale nesmí být menší než 400 mm. Pochůzná plocha musí být musí být na straně přivrácené ke střeše nejméně 100 mm nad odtokovou plochou střešní krytiny. Komínové lávky, které zárověň slouží jako přístupové komunikace mezi jednotlivými komínovými tělesy, musí být opatřeny zábradlím. způsob kotvení komínové lávky musí být posouzen statickým výpočtem.

Komínová lávka

Přístup ke komínové lávce musí být bezpečný. Světlá výška přístupové komunikace k výlezu ke komínové lávce nesmí být menší než 1700 mm. Přístup ke komínové lávce lávce musí být osvětlen. Pro překonání výškových rozdílů větších než 600 mm, zejména u přístupů k výlezům na střechu, musí být k dispizici alespoň certifikované žebříky.

Komínové lávky se nemusí zřizovat, jestliže je přístup k ústí komínového průduchu nebo k vymetacímu otvoru zajištěn jiným způsobem, např. výlezem na střechu velikosti nejméně 550 x 550 mm ve vzdálenosti do 600 mm od vnějšího povrchu komínového tělesa.

Přístup ke komínové lávce může být také řešen certifikovanými, schválenými a bezpečnostními nášlapnými stupni (ČSN EN 516), které jsou součástí výrobního programu střešní krytiny.

lávkylavka_uni naslap_plocha

Odvod spalin venkovní stěnou do volného ovzduší

Odvod spalin venkovní stěnou do volného ovzduší lze navrhnou a provést jen v technicky odůvodněných případech u plynových spotřebičů třídy NOx 5. Mohou to být pouze spotřebiče v provedení C a spotřebiče v provedení B33 u kterých je zabezpečeno, že spaliny nemohou při provozu spotřebiče proniknout do místa jeho instalace, do jmenovitého výkonu 24 kW.

POZNÁMKA:

Za technicky odůvodněný případ se považuje stavební úprava, při které nelze pro odvod spalin použít stávající komín a není možné dadatečně nový komín postavit nebo namontovat.

Odvod spalin stěnou fasády do volného ovzduší může být navržen a proveden v případech, kdy jsou splněny následující podmínky:

a) vyústění spalin od spotřebičů do jmenovitého výkonu 7 kW splňuje požadavky článku 10.2.

b) vyústění spalin od spotřebičů se jmenovitým výkonem od 7 kW do výkonu do 30 kW splňuje požadavky článku 10.3.

c) vyústění spalin spotřebičů u průmyslových staveb se jmenovitým výkonem od 7 kW do 100 kW splňuje požadavky článku 10.4.

Každá nová instalace spotřebiče musí být doložena projektovou dokumentací, kde bude uvedeno schéma vyústění s vyznačeným ochranného pásma. Z toho schématu musí být patrný vztah k ostatním vyústěním, k oknům, dveřím, otvorům apod. V dokumentaci musí být také popsány, vyznačeny nebo zdokumentovány sousední a protilehlé budovy.

vzdálenost

diagram

Navrhování a provádění komínů

Jednovrstvé komíny se navrhují a provádějí převážně jako komíny s přirozeným tahem pro suchý provoz, pro spotřebiče s trvalým provozem a vyšší teplotou spalin, zejména pro spotřebiče na pevná paliva. Navrhují se také jako komíny přetlakové nebo vysokopřetlakové.

POZNÁMKA: Některé jednovrstvé komínové konstrukce (např. keramické a vertikálními dutinami) vyhoví i pro plynná paliva s nižší teplotou spalin, jsou-li ma takový provoz konstruované a certifikované podle EN )např. ČSN EN 1806).

Vícevrstvé komíny se navrhují a provádějí pro suchý i mokrý provoz, pro spotřebiče s možností přerušovaného provozu, s jímáním a odvodem kondenzátů spalin. Především se navrhují a provádějí pro spotřebiče na plynná a kapalná paliva a pro spotřebiče na pevná paliva, kde dochází ke zplyňování paliva. Doporučují se i pro ostatní, nejmenované spotřebiče (krby na dřevo, kotle na uhlí apod.). Navrhují se také jako komíny přetlakové nebo vysokopřetlakové.

Přetlakové a vysokopřetlakové komíny vedené uvnitř budovy musí mít zadní větrání, které zajistí odvod spalin do volného ovzduší v případě netěsnosti komínového průduchu. U soustředné vzducho/spalinové sestavy se soustředným vedením přívodu spalovacího vzduchu do spotřebiče a odvodu spalin ze spotřebiče může tuto funkci plnit vzduchový průduch.

Navrhování a provádění kouřovodů

Kouřovody jsou nedílnou součástí spalinové cesty. Kouřovody se navrhují tak, aby tlaková ztráta kouřovodu byla co nejmenší. Kouřovod nesmí spojovat dva a více požárních úseků a nesmí procházet prostory, které nemohou být kontrolovány.

Rozvinutá délka kouřovodu připojeného do komína s přirozeným tahem by neměla být delší než jedna čtvrtina účinné výšky komína a současně by kouřovod neměl být delší než 3 m. Samostatný kouřovod delší než 2 m se tepelně izoluje, ale doporučuje se izolovat i kratší kouřovod, pokud by jeho teplota nepříznivě ovlivňovala okolí nebo pro to, aby se u spotřebičů s nízkou výstupní teplotou spalin nesnižovala teplota spalin v sopouchu. Společný kouřovod se izoluje vždy.

Kouřovody musí být navrženy a provedeny tak, aby zajišťovaly požadovanou těsnost, stabilitu a pevnost. Kouřovody musí být kontrolovatelné a čistitelné. Nerozebíratelné kouřovody musí být opatřeny odpovídajícím počtem čistících nebo kontrolních otvorů, rozmístěných po celé délce kouřovodu. Otvory mají být v místech směrových změn kouřovodů a ve vzdálenosti nejvýše 6m délky (měřeno vodorovně).

Kontakty

+420 774 303 062
+420 720 640 460

Další kontakty

Zavoláme Vám

Máte-li nějaké otázky, chcete si nechat vymést komín nebo se na něco zeptat odborníka? Napište nám Váš telefon a my Vám zavoláme zpět.

V kolik hodin si přejete být kontaktování?