21. 1. 2016 (Nicole Zaoralová) – Dnes ve dvě hodiny v noci vyjíždělo šest jednotek hasičů z Pardubického kraje k požáru rodinného domu na Chrudimsku. Příčinou vzniku rozsáhlého požáru byl požár sazí v komíně.

„Hořela střecha domu. Na rodinný dům navazovaly dvě stodoly, které pohltily plameny. Majitel si ještě před příjezdem hasičů ze stodoly vyvedl čtyři ovce. Hasiči dostali požár pod kontrolu v 3.10 hodin. Hasiči museli poté rozebírat ohořelé konstrukce a hlavně vynést a ochránit tak před plameny věci z domu. Hasiče ohrožoval silný mráz, který jim komplikoval práci“ popisuje zásah hasičů tisková mluvčí HZS Pardubického kraje por. Vendula Horáková

Zdaleka se nejedná o ojedinělý případ. Během loňské topné sezóny, tedy od října 2014 do března 2015 došlo k 886 požárům způsobených komíny.

Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Těch je až 90% z celkového počtu požárů komínů. Mezi další příčiny požárů patří nevhodná konstrukce komína, zazděný trám v komíně a špatné spáry v komíně.

Jasně tedy vyplývá, že nevyčištěný komín může za převážnou většinu požárů komínových těles a tuto skutečnost by lidé rozhodně neměli podceňovat. Zvláště když uvážíme, že dvě třetiny úmrtí při požárech jsou právě při požárech v domácnostech.

V tuto chvíli je dokončená nová vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která je před publikací ve sbírce zákonů a vyjde do konce ledna. Tato vyhláška je součástí novelizovaného Zákona o požární ochraně, který vstoupil v platnost 1. ledna 2016. V praxi se toho příliš nezmění, vyhláška prakticky kopíruje stávající nařízení vlády. Nicméně je velmi důležité, že tuto problematiku již nyní upravuje zákon a že novela obsahuje i definici spalinové cesty, a dokonce i sankce za nekvalitně odvedené kominické práce.

„Bohužel musím konstatovat, že hasiči stále vyjíždějí k velkému množství požárů, při kterých je na vině špatně vyčištěný komín, případně nevhodná konstrukce komína. Každoročně je takových požárů téměř tisíc a nechávají za sebou nejen milionové školy, ale i zraněné a mrtvé.

Velmi aktivně proto spolupracujeme se Společenstvím kominíků, nejen při preventivní osvětě občanů, ale také při legislativním procesu a tvorbě právních norem. Důkazem toho je právě dokončená nová vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Věřím, že všechny kroky, které v tomto směru podnikáme, v prvé řadě pomohou uchránit lidské životy, zdraví a majetek.“ říká k tomuto problému generální ředitel HZS ČR brig. gen. Drahoslav Ryba
Požáry způsobené komíny – celkový počet požárů způsobených vadnou údržbou nebo nevhodnou konstrukcí komína

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Požáry s rozšířenou evidencí* 263 272 314 318 291 300 306 251
Požáry se základní evidencí* 551 647 734 794 629 608 651 640
Celkem 814 919 1048 1112 920 908 957 891

 

 

 

* U požárů se základní evidencí se do loňského roku evidovala pouze elementární data jako datum vzniku nebo místo požáru. Bylo to z důvodu, že u daného požáru byly minimální škody a nedošlo ke zranění ani úmrtí osob.

U požárů s rozšířenou evidencí je již požár zaevidován se všemi náležitostmi a je u něj vyšetřována příčina.

Jak často kontrolovat a čistit komín?

Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kWpři celoročním provozu: je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 3x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva.  Nové nařízení vlády je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést i sami. Minimálně jednou do roka by ale měl komín prohlédnout kominík.

Kontrolu, čištění a příp. revizi spalinové cesty by měla provádět odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení konstrukčního provedení spalinové cesty včetně připojení spotřebiče paliv, posouzení provozuschopnosti komína, posouzení přístupu ke komínu, posouzení stavebně technického stavu spalinové cesty a zajištění požární bezpečnosti stavby.

Čištěním spalinové cesty se provádí odstraňováním pevných usazenin ve spalinové cestě. Pokud není možné dehtové usazeniny odstranit z průduchů jinak, tak se smí použít způsob tzv. vypalování komína. Tuto činnost provádí pouze držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví a činnost je nutné nejméně 5 pracovních dnů před zahájením nahlásit příslušného HZS kraje.

trhlin ve spalinové cestě. O provedení revize a jejím závěru se vystavuj písemná zpráva.

 

Co mohu zkontrolovat sám?

  • Je kouřovod řádně upevněn?
  • Není spotřebič nebo kouřovod propálený?
  • Fungují uzávěry komínových dvířek?
  • Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle?
  • Je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné?
  • Je komín celistvý, neprodyšný, bez spár a omítnutý?
  • Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od tepelného zdroje, příp. je použita tepelná a nehořlavá izolace?

 

Co dělat, když začne v komíně hořet?

Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné krotit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.

 

Jak podchytit požár včas?

Základem požární bezpečnosti je dodržování bezpečnostních pravidel a opatření, které omezují riziko vzniku požáru v domácnostech. Každý vlastník objektu by měl pečovat o řádný technický stav stavby a jejich technických zařízení. Ke včasnému zjištění vzniklého požáru je dobré si domácnost vybavit autonomními hlásiči požáru a detektory plynu. K dnes již nezbytným pomůckám domácností patří prostředky pro hašení, jako jsou přenosné hasicí přístroje a spreje. Přesné informace týkající se vybavení stavby hasicími přístroji a zařízením autonomní detekce a signalizace podává Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

 

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí

Kontakty

+420 774 303 062
+420 720 640 460

Další kontakty

Zavoláme Vám

Máte-li nějaké otázky, chcete si nechat vymést komín nebo se na něco zeptat odborníka? Napište nám Váš telefon a my Vám zavoláme zpět.

V kolik hodin si přejete být kontaktování?