Rozdíl mezi revizí a kontrolou spalinové cesty je i rozdílem finančním.

Za revizi spalinové cesty se platí cca od 1000 Kč výše.

Za kontrolu, čištění a vybíraní tuhých nečistot s kontrolní zprávou, která je i dokladem pro pojišťovny, se platí cca průměrně kolem 500 Kč s přihlédnutím na technický stav spalinové cesty a možnému znečištění.
Zde je nutné rozlišit a kontrolovat si při pozvání kominíka nebo kominické firmy, co dělá za činnost.

Revize spalinové cesty:

  1. před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína.
  2. při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv.
  3. před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv.
    (za výměnu spotřebiče se nepovažuje výměna spotřebiče stejného výrobce a stejného typového označení).
  4. po komínovém požáru.
  5. při vzniku trhlin ve spalinové cestě způsobené v důsledku sedání podloží, porušení únosnosti stavebních konstrukcí, otřesů nebo jiných příčin, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Revize spalinové cesty (kulaté razítko) se neprovádí každý rok, ale slouží do doby, kdy by mohla vzniknout na spalinové cestě jedna z pěti výše uvedených skutečností.

Nařízení vlády 91/2010 Sb. v § 5 stanoví důvody, kdy je nutné provést revizi spalinové cesty.

Vzhledem k tomu, že revize spalinové cesty je ve srovnání s kontrolou spalinové cesty, činnost náročnější na odborné znalosti a zkušenosti osoby, která revizi provádí, vymezuje se okruh odborně způsobilých osob, jež jsou oprávněny k provedení revize spalinové cesty, a jsou většinou od kontroly spalinové cesty i cenově rozdílnější.

Kontrola a čištění spalinové cesty:

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty během jejího provozu jsou stanoveny nařízením vlády ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

tabulka 001Při kontrole se provádí posouzení bezpečného umístění hořlavé konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv.

Posuzuje se komín, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti.

Posuzuje se, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním místům.

Dále se posuzuje zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby.

Posuzuje se její stavební technický stav.

Čištění spalinové cesty se provádí čistícími pracemi, zejména se zaměřením na odstraňování pevných znečistujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.

 

Totálně ucpaný komín o průměru 250 mm v neúčinné výšce komínu. Díky zanedbaným kontrolám a čištěním.

 

 

DSC04979

Vytáhlá ucpaná vložka, kde jediným možným řešením bylo vyklepání cca 1 m špuntu

vytvořeného ze sazí, dehtu a vody. Hmota je podobná jílu ….

 

 

 

DSC04976

Aby se dostalo na totálně ucpanou vložku, muselo se ubourat kus komínového pláště kvůli jejímu zprovoznění. Důsledek zanedbané kontroly a čištění spalinové cesty ze strany majitele, kterému se tak vše dost prodraží ….

 

 

 

 

 

Při kontrolách zjišťujeme, že některé kominické firmy a to dokonce revizní technici nezapisují viditelné závady na spotřebičích a spalinové cestě nebo si dokonce udělají revizi na své rekonstrukce, které nedodržují danou normu ČSN 73 4201. Jsou to celkem dost velké závady, které jsou nebezpečné hlavně majitelům nebo nájemcům nemovitostí.

DSC04968

 

Viditelné známky špatného funkce na plynovém spotřebiči. Při kontrole záznamu zprávy o kontrole, bez záznamu o viditelném špatném spalování Karmy…..

 

 

 

 

DSC04967

Vyvložkovaná spalinová cesta na plynový spotřebič, kde se neopravil komínový plášť. Hrozí, únik CO z možného protržení hliníkové vložky nebo její koroze, do podkrovní části domu.

 

 

 

 

DSC04966Hliníková vložka vyvedena nad ústí komínu, kde se doporučuje, aby takto vysoké vyústění bylo izolované z důsledku rychlého schlazování nebo naopak k rychlému zahřátí a vytvoření tzv. teplotního špuntu, který může zapříčinit špatný odvod spalin plynového spotřebiče do ovzduší a stává se tak nebezpečný majitely spotřebiče.

Kontakty

+420 774 303 062
+420 720 640 460

Další kontakty

Zavoláme Vám

Máte-li nějaké otázky, chcete si nechat vymést komín nebo se na něco zeptat odborníka? Napište nám Váš telefon a my Vám zavoláme zpět.

V kolik hodin si přejete být kontaktování?